Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap “TUINDECO INTERNATIONAL B.V.” gevestigd te Coevorden

Opdrachtgever en Tuindeco International B V ; leveringen en betalingen, algemeen.

1.1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die enige opdracht aan Tuindeco geeft. Onder Tuindeco wordt verstaan: de besloten vennootschap Tuindeco International B.V., gevestigd en kantoor houdende te Coevorden aan de Krimweg 34.
1.2. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied waar Tuindeco is gevestigd. Alle betalingen aan Tuindeco dienen te geschieden ten kantore van Tuindeco.

1.3. Alle overeenkomsten worden aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat opdrachtgever
voldoende kredietwaardig is, een en ander ter beoordeling van Tuindeco.
Tuindeco is steeds gerechtigd om voor, bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst, een aanvullende (aan)betaling te vragen van de opdrachtgever of een andere zekerheid van de opdrachtgever te vragen,

1.4. Tuindeco is steeds gerechtigd een aangenomen opdracht geheel of gedeeltelijk door een of meerdere andere ondernemingen te doen c.q, laten uitvoeren.

Offertes

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Een offerte is voor Tuindeco pas bindend indien opdrachtgever de offerte onvoorwaardelijk heeft aanvaard en Tuindeco vervolgens aan opdrachtgever de tot stand gekomen overeenkomst heeft bevestigd, al dan niet door een orderbevestiging.
2.2. Onverminderd het bepaalde in 2.1. bestaat bij samengestelde prijsopgaven of bij offertes die meerdere zaken en/of meerdere diensten en/of meerdere werkzaamheden betreffen geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van het geoffreerde tegen slechts een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.3. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten van calculatie aan de aanvrager in rekening worden gebracht.
2.4. Een opdracht bindt Tuindeco eerst nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering er van is begonnen.
2.5.1. Indien en voorzover Tuindeco zaken, materialen, modellen of monsters heeft getoond aan opdrachtgever strekken deze slechts als voorbeeld c.q. aanduiding, zonder dat de uiteindelijk te leveren zaken daaraan dienen te beantwoorden.
Ten aanzien van getoonde foto’s, andere afbeeldingen en gegeven omschrijvingen in bijvoorbeeld prijscouranten, catalogi, et cetera, geldt dat deze ook slechts als voorbeeld c.q. aanduiding strekken. Tuindeco is niet gebonden aan in offertes, prijscouranten, catalogi, et cetera, voorkomende kennelijke vergissingen noch is Tuindeco aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schades.
2.5.2. Het gebruik van alle door Tuindeco in offertes, prijscouranten, catalogi, et cetera gebruikte foto’s, afbeeldingen, tekeningen, et cetera, is alleen aan Tuindeco voorbehouden. Het verstrekken van foto’s, afbeeldingen, tekeningen, et cetera, door Tuindeco aan opdrachtgever
geschiedt bij wijze van presentatie/voorbeeld c.q. aanduiding en heeft niet tot doel de exclusieve

rechten van Tuindeco ten aanzien van die foto’s, afbeeldingen, tekeningen, et cetera, geheel of ten dele prijs te geven.
2.6. Alle in offertes, prijscouranten, et cetera, genoemde prijzen gelden als exclusief omzetbelasting en exclusief kosten voor opslag, transport en emballage.

Wiizigingen in de opdracht

3.1. Tuindeco is niet verplicht om, nadat Tuindeco een opdracht heeft bevestigd, wijzigingen in de
uitvoering daarvan door te voeren.
Worden door de opdrachtgever verlangde wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor fouten in de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van alleen opdrachtgever. Kosten of prijsverhogingen veroorzaakt door wijzigingen, van welke aard dan ook, in de oorspronkelijk opdracht worden in rekening gebracht aan opdrachtgever.

Eigendommen van opdrachtgever

4.1. Ten aanzien van eigendommen van opdrachtgever die aan Tuindeco zijn toevertrouwd ter bewaring, gebruik, bewerking en/of verwerking zal Tuindeco dezelfde zorg aanwenden die zij voor eigen zaken aanwendt.
4.2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze voorwaarden bepaalde houdt opdrachtgever zelf het risico met betrekking tot bedoelde eigendommen. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij zelf voor adequate verzekering zorg te dragen.

Transport; risico’s

5.1. De door opdrachtgever gekochte c.q. bestelde zaken zijn voor risico van opdrachtgever vanaf het moment dat deze zaken voor transportverzending naar opdrachtgever de opslagruimte(s) van Tuindeco verlaten of anderszins worden vervoerd naar opdrachtgever, ook indien Tuindeco (al dan niet met eigen middelen) het transport/de verzending verzorgt.
5.2. Het risico met betrekking tot de door Tuindeco voor opdrachtgever op afroep of te leveren zaken is voor opdrachtgever zodra de zaken in c.q. op de opslagruimte(s) van Tuindeco ten behoeve van opdrachtgever wordt gehouden.
5.3. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wenst te zien, dan cliënt opdrachtgever zelf voor adequate verzekering zorg te dragen.
5.4. Het aannemen van de zaken door de opdrachtgever, zonder aantekening op de vrachtbrief of op het reçu geldt als bewijs dat de zaken in goede staat en in voldoende hoeveelheid zijn afgeleverd. Wanneer de zaken door of vanwege Tuindeco zijn geleverd en de opdrachtgever beschadigingen aan het geleverde opmerkt, dan brengt opdrachtgever Tuindeco hiervan terstond – in ieder geval binnen 24 uur na de levering – op de hoogte te stellen. Wanneer bovengenoemde termijn is verstreken dan worden door Tuindeco geen reclames omtrent beschadigingen meer aanvaard. Oponthoud of vertraging in de bezorging is nimmer voor rekening van Tuindeco, tenzij door haar schuld veroorzaakt.

Afname, aflevering, leveringstermiinen

6.1. Tenzij anders is overeengekomen is de opdrachtgever verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkomen danwel direct na het ter beschikking van de opdrachtgever staan, in ontvangst te nemen. Moet als gevolg van niet-afname de order na het gereedkomen c.q. na het beschikbaar komen geheel of gedeeltelijk worden (terug) vervoerd en/opgeslagen, dan is de opdrachtgever verplicht deze vervoers- en opslagkosten, zoals Tuindeco die dan in rekening brengt, te voldoen. 6.2. Indien, bij overeengekomen levering in partijen binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen de tijd is afgenomen, of indien geen bepaalde tijd is afgesproken, het totaal bestelde niet binnen zes maanden na de eerste levering door opdrachtgever is afgenomen, heeft Tuindeco te harer keuze het recht om of het restant of te leveren en op de gebruikelijk wijze te factureren, of de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd het recht van Tuindeco op schadevergoeding als bepaald bij “Annuleringen”.

6.3. De door Tuindeco aan opdrachtgever opgegeven leveringstermijn geldt slechts bij benadering en is nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk door de directie van Tuindeco aldus is bevestigd.

Vertraging bij de opdrachtgever

7.1. Indien de voortgang in de levering van het werk (de zaken) wordt vertraagd door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde, kan door Tuindeco over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, resp. afgeleverde werk en voor de overigens voor de gehele order reeds gemaakte kosten een factuur worden gezonden aan de opdrachtgever, welke factuur dan door de opdrachtgever binnen veertien dagen dient te worden voldaan.

Betaling

8.1. Betaling dient te geschieden zonder verrekening c.q. compensatie, zonder opschorting en zonder aftrek van enige korting en steeds binnen veertien dagen na factuurdatum.
8.2. Tuindeco is gerechtigd om voor de levering van de zaken voldoende zekerheid voor betaling te vragen en de afwerking en/of uitlevering van de bestelde zaken te staken, indien deze zekerheid niet door de opdrachtgever tijdig wordt verstrekt.

8.3. Wanneer Tuindeco zaken voor opdrachtgever dient op te slaan, die zij op afroep moet afleveren, dan heeft Tuindeco het recht minimaal 30% van de koopsom van de totaal gereed liggende zaken als vooruitbetaling aan opdrachtgever in rekening te brengen.
Voldoening van de betreffende factuur dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. 8.4. Bij niet tijdige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever vertragingsrente als bedoeld in art. 6:119a BW aan Tuindeco verschuldigd. Deze rente is verschuldigd zonder dat Tuindeco hiervoor rentefacturen dient te zenden en zonder dat opdrachtgever in gebreke moet worden gesteld.

8.5. Bij levering van de zaken in deelpartijen is Tuindeco gerechtigd voor elke gedane levering een factuur te verzenden die dan door de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum dient te worden voldaan.
8.6. Reclames over het geleverd geven de opdrachtgever nimmer het recht de betaling op te schorten.

8.7. De opdrachtgever is door alleen het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke. Tuindeco heeft na het verstrijken van de betalingstermijn het recht haar vordering ter hand te stellen van een advocaat, deurwaarder, incassobureau, et cetera.
Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever niet tijdig betaalde zijn volledig voor rekening van opdrachtgever en bedragen minimaal 15% van het niet betaalde bedrag met een minimum van €125,00.

Reclames

9.1. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen acht dagen na aflevering van de zaken. De opdrachtgever, die het geleverde niet binnen acht dagen behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden.
De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak jegens Tuindeco kunnen laten gelden nadat de opdrachtgever het geleverde heeft be- en/of verwerkt of heeft laten be- of verwerken of heeft vervoerd of laten vervoeren vanaf de plaats waar de zaken oorspronkelijk door opdrachtgever zijn ontvangen, danwel heeft doorverkocht aan derden.

9.2. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele leverantie.
9.3. Zonder dat opdrachtgever ter zake schadevergoeding kan vorderen, ook het wegens het dan later presteren door Tuindeco, heeft Tuindeco het recht voor ondeugdelijk werk goed werk en voor ondeugdelijke zaken deugdelijke zaken te leveren.

9.4. Wanneer de opdrachtgever uiterlijk acht dagen na ontvangst van de factuur geen op- en/of aanmerkingen heeft gemaakt op de berekende prijs, wordt hij geacht die prijs te hebben goedgekeurd.

9.5. Klachten welke ontstaan door onzorgvuldige behandeling door de opdrachtgever van de geleverde zaken sluiten elk recht van reclame uit en doen garanties vervallen.
9.6. Verkleuringen van zaken, welke volgens handelsgebruik algemeen geaccepteerd zijn, geven de opdrachtgever nimmer het recht op vervanging en/of schadevergoeding.

Afwiikingen

10.1. Natuurproducten zijn ook na aflevering en na bewerking onderhevig aan weersinvloeden; de daardoor veroorzaakte werking, zoals barsten, scheuren en verkleuringen, maken niet dat de geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden.
10.2. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

10.3. Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan door Tuindeco geleverde zaken, geven geen reden tot afkeuring.

Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

11.1. Alle door Tuindeco, al dan niet door be- of verwerking, aan de opdrachtgever geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Tuindeco, totdat opdrachtgever van alle vorderingen die Tuindeco op haar opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.

11.2. Zolang de eigendom van de zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Tuindeco mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

11.3. De opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Tuindeco te bewaren.
11.4. Tuindeco is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De opdrachtgever zal Tuindeco te alle tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of uitoefening vcan de rechten van Tuindeco als verkoper en leverancier.

11.5. Geschiedt de levering in het kader van uit te voeren werk, dan blijven de zaken eigendom van Tuindeco totdat opdrachtgever alles zal hebben voldaan dat uit hoofde van het werk aan Tuindeco verschuldigd zal worden. Een verzuim van Tuindeco kan niet leiden tot het overgaan van de eigendomsrechten op opdrachtgever zolang opdrachtgever zelf niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

11.6. Zolang opdrachtgever niet aan alle verplichtingen heeft voldaan is Tuindeco niet gehouden tot afgifte van bepaalde zaken. Dit retentierecht kan worden ingeroepen indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt ter zake van:

 • –  de koopsom voor de betreffende zaken;
 • –  het verschuldigde ter zake van het werk, waarvan de levering van de zaken deel uitmaakt;
 • –  andere leveringen en andere werken welke Tuindeco regelmatig doet c.q. uitvoert vooropdrachtgever.
  Voorzover nodig machtigt opdrachtgever Tuindeco om, indien dat voor het uitoefenen van het retentierecht nodig is, de of te leveren zaken en/of het terrein waarop zich de of te leveren zaken en/of het op te leveren werk bevindt, of te sluiten en buiten het bereik c.q. de macht van opdrachtgever te houden.

11.7. Voornoemde onder 11.1 tot en met 11.6 opgenomen bepalingen laten de overige aan Tuindeco toekomende rechten onverlet.

Annulerinqen

12.1. Wanneer de opdrachtgever een door Tuindeco bevestigde order annuleert is opdrachtgever gehouden aan Tuindeco de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.
Onverminderd het recht op volledig schadevergoeding is opdrachtgever aan Tuindeco 30% verschuldigd van het bedrag dat op grond van de overeenkomst wegens levering, diensten en/of werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening zou zijn te brengen.

Overmacht

13.1. Indien zich enige niet-nakoming of tekortkoming in de verplichtingen van Tuindeco voordoet tengevolge van een of meerdere niet aan Tuindeco toe te rekenen oorzaken, dan ontstaat door deze niet-nakoming of tekortkoming voor opdrachtgever niet het recht op opschorting van zijn

verplichting jegens Tuindeco, noch op recht op verrekening, noch recht op ontbinding van de overeenkomst, noch recht op schadevergoeding.
13.2. Tot de niet aan Tuindeco toe te rekenen oorzaken worden in ieder geval gerekend oorlog en oorlogsgevaar, geheel of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van enige overheid die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het sluiten van de overeenkomst was te voorzien, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand of enige andere ernstige storing in het bedrijf van Tuindeco of van een of meerdere van haar leveranciers of onderaannemers of bij de algemene Nutsbedrijven, stormschade en natuurrampen, belemmering door derden, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van Tuindeco, belemmerende maatregelen van enige overheid, ongevallen in het bedrijf of in de middelen van Tuindeco, dan wel in de middelen van vervoer van derden, ook al zijn deze oorzaken ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst voorzienbaar.
13.3. In geval van overmacht zal Tuindeco daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever, en zal opdrachtgever het recht hebben gedurende acht dagen na ontvangst van Tuindeco van deze mededeling, de verstrekte opdracht te annuleren, echter onder de verplichting om van Tuindeco of te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.

Priiswijzigingen

14.1. Bij stijging van de prijzen van materialen en/of grondstoffen en/of halffabrikaten, die voor de uitvoering van een order nodig zijn, bij stijging van de lonen, sociale en/of werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, bij stijging van transportkosten en van brandstoffen in het algemeen, bij ernstige wijzigingen van valutaverhoudingen (met name indien dit leidt tot prijsstijgingen bij door Tuindeco in het buitenland te kopen zaken of halffabrikaten) en dergelijke omstandigheden binnen een maand na aanvaarding van een order, is Tuindeco gerechtigd de overeengekomen prijzen met inachtneming van wettelijke bepalingen van dwingend recht dienovereenkomstig te verhogen.

14.2 Extra bewerkelijke delen en veranderingen, door opdrachtgever aangegeven, zullen eveneens grond opleveren voor een dienovereenkomstige prijsverhoging.

Garanties/aansprakeliikheid

15.1. Op alle door Tuindeco geleverde zaken verstrekt Tuindeco slechts de garantie die Tuindeco dienaangaande zelf verkrijgt van haar leveranciers.
15.2. De aansprakelijkheid van Tuindeco uit hoofde van enigerlei overeenkomst is beperkt tot nakoming door Tuindeco van de uit die overeenkomst direct volgende verplichtingen van tot stand brenging van een werk, overdracht, aflevering, be- of verwerking of anderszins uitvoering van de overeenkomst. Tuindeco is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden bedrijfs- of andere (indirecte) schade.

15.3. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Tuindeco beperkt zijn tot hetgeen valt onder de dekking van een verzekering volgens de polisvoorwaarden zoals die in de branche van Tuindeco als verplicht c.q. algemeen gebruikelijk zijn te beschouwen.
15.4. Onverminderd het in deze voorwaarden bepaalde is Tuindeco niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, welke mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 • –  schending van de octrooien, modellen, auteursrechten en andere industriele eigendom en van licenties, of van andere rechten van derden zoals ontwerpen en beschermende procedes, wanneer Tuindeco de overeenkomst uitvoert volgens de door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens;
 • –  gebreken in de zin van de wetgeving op de productaansprakelijkheid in door Tuindeco geleverde of voor opdrachtgever be- of verwerkte zaken, welke Tuindeco niet in het verkeer heeft gebracht;
 • –  handelingen of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikte(n), dan wel enige andere derde, die door dan we[ vanwege opdrachtgever te werk is gesteld of als zijn gemachtigde optreedt;
 • –  overschrijding van de termijnen van (op)levering indien de oorzaak van de overschrijding niet aan Tuindeco is toe te rekennen;
 • –  het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst ondeugdelijke en/of ongeschikte materialen, indien het ondeugdelijke of ongeschikte en de onbekendheid daarmee niet aan Tuindeco is toe te rekenen;
 • –  enig optreden vanTuindeco, zijn ondergeschikten of andere bij de uitvoering van de

overeenkomst ingeschakelde personen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Tuindeco/haar bedrijf.

Draagwiidte Ieveringsvoorwaarden

16.1. Door het geven van een order erkent de opdrachtgever de voorwaarden van Tuindeco te kennen en deze te accepteren.
Wanneer in een bevestiging van opdrachtgever voorwaarden voorkomen welke in strijd zijn met de leveringsvoorwaarden van Tuindeco, clan worden deze afwijkende bepalingen door Tuindeco niet geaccepteerd. De voorwaarden van Tuindeco prevaleren.

Toepasselijk recht en geschillen

17.1. Op alle overeenkomsten tussen Tuindeco en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen tussen Tuindeco en opdrachtgever zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Nederland, arrondissement Assen.

******

Vastgesteld door de directie van Tuindeco International BV en ter deponering aangeboden aan de Kamer van Koophandel te Groningen, februari 2014